Close

Emil je unikátna metóda vyučovania informatiky v škole – odmala, pre každého chlapca a každé dievča, pre radosť z objavov.

Informatiku s Emilom budujeme pre školy a v školách.

S Emilom rozvíjame:

  • moderné informatické myslenie,
  • kritické a analytické uvažovanie,
  • programovanie ako nový nástroj na poznávanie, učenie sa a tvorbu.
Robot EMIL Logo
Informatika s Emilom
Logo Indicia
Emil nie je hra. Emil je vzdelávací, výnimočný a zábavný

Emil je zábavný, nie je však zábavou na jednu či dve chvíle. Orientuje sa na školu a vzniká na základe vedeckých výskumov a mnohoročnej práce s učiteľmi a žiakmi.

Ivan Kalaš

"Vyrastá z medzinárodných skúseností s vyučovaním informatiky a moderných teórií učenia sa, zároveň tiež v plnej miere napĺňa požiadavky súčasného inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu. Emil prvýkrát buduje informatiku ako premyslený a systematický poznávací proces pre každého žiaka. Emil mení informatiku z používania počítača na novú formu bádania, riešenia problémov a spolupráce medzi predmetmi. Informatika s Emilom učí žiakov, ako zodpovedne žiť a pracovať v digitálnom prostredí, ako poznávať a meniť svet."

garant projektu prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD., vedúci Katedry didaktiky matematiky, fyziky a informatiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave

Kto je Ivan Kalaš

V čom je Emil jedinečný?

 

Nabáda spolupracovať a skúmať

Emil rešpektuje žiaka na prvom stupni vzdelávania, jeho kognitívny vývin a jeho potreby. Emil pozná a využíva všetko, čo je výnimočné a cenné na primárnom vzdelávaní. Svojou konštruktivistickou metódou vytvára príležitosti na spoluprácu a tvorbu.

Rozvíja myslenie, poznanie a zručnosti

Emil rozvíja informatické myslenie spolu s logickým a matematickým myslením, kritickým a analytickým prístupom k informáciám a problémom, tvorivosťou, komunikáciou a sebavyjadrením.

Vzniká výskumom na školách

Náš tím vyvinul Emila pre 3. triedu na troch spolupracujúcich školách (verejnej, súkromnej a cirkevnej) v spolupráci s 90 žiakmi a piatimi pedagógmi. V tomto školskom roku sa k pilotovaniu pridalo viac ako 130 škôl zo Slovenska, Švajčiarska, Nórska, Anglicku a Českej Republiky.

Timeline Background
Časová os

V rámci projektu Informatika s Emilom vytvárame úplnú podporu vyučovania informatiky pre celú základnú a strednú školu s úvodnými aktivitami, ktoré sa začínajú už v materskej škole. Naša metóda prináša nové programovacie prostredia s inovatívnou konštruktivistickou pedagogikou, pracovné zošity pre žiakov a metodické materiály pre učiteľov. Pripravujeme tiež vzdelávanie učiteľov a ďalšie podporné aktivity a doplňujúce pomôcky. Programovanie vnímame ako jazyk informatiky a nástroj na skúmanie rôznych informatických a aplikačných oblastí, ktoré zahŕňajú aj prácu s dátami a štruktúrami, základy robotiky či zodpovedné a produktívne správanie v digitálnom svete.

2017
Začiatok projektu

Spojili sme sily a skúsenosti univerzity, neziskovej vzdelávacej organizácie a spoločnosti EDIX zameranej na vývoj edukačného softvéru a iniciovali ambiciózny projekt s cieľom premeniť informatiku z koláže izolovaných zážitkov na moderné systematické vzdelávanie vinúce sa celým procesom školského vzdelávania.

DNES
Programovanie pre deti vo veku 8 – 9 rokov

Ukončili sme vývoj a overovanie softvéru a vzdelávacieho obsahu na učenie sa základov programovania pre žiakov tretej triedy základnej školy. Robot Emil ponúka tretiakom tri „svety“ úloh, doplnené pracovným  zošitom a vzdelávaním učiteľov. Žiaci nikdy nepracujú s počítačom sami, všetky úlohy riešia vo dvojiciach alebo veľkých skupinách. Učiteľ sa stáva pomocníkom a sprievodcom na ich napínavej ceste.

2019
Informatika pre prvý stupeň základnej školy

Metódu Informatika s Emilom rozšírime na všetky triedy prvého stupňa. Ukončíme vývoj rámcového kurikula moderného informatického vzdelávania.

2020
Informatika pre základnú školu

Sústredíme sa na vývoj vzdelávacieho obsahu pre informatiku na 2. stupni základnej školy. Školskú informatiku a populárne programovacie jazyky Scratch a Python vyzbrojíme modernou konštruktivistickou pedagogikou, primeranou žiakom vo veku 10 až 15 rokov.

2021
A ďalej?

Pripravujeme veľké prekvapenie pre školskú informatiku a programovanie na úrovni strednej školy, jedinečné integrované programovacie prostredie, ktoré dovolí stredoškolákom a ich pedagógom v dobre známom jazyku Python skúmať a tvoriť aplikácie s presahom do iných predmetov a výskumných oblastí.

Povedali o nás

PaedDr. Zlatica Lišková

riaditeľka ZŠ Ľ. Štúra v Modre

„Naučia sa aj to, že ak spravia chybu, znamená to, že skúmajú a skúšajú. Chyba nie je zlé riešenie, chyba znamená iba to, že sa zaujímam, že skúšam, že sa učím.“

Violka

Žiačka 3. ročníka ZŠ

„Je dobré, keď robíme chyby. Núti nás to rozmýšľať, ako by to mohlo byť.“

PaedrDr. Milan Moravčík
PaedDr. Milan Moravčík, PhD.

garant vývoja

„Často nám pani učiteľka o niektorom dieťati povedala, že nemá rado matematiku alebo nevyniká. A boli sme prekvapení, že aj tie najťažšie úlohy zvládlo rovnako ako jeho spolužiaci.“

Mgr. Bibiána Vitková

učiteľka

„V niektorých prípadoch musia zistiť, že riešenie neexistuje. Nie vždy sa dá všetko vyriešiť. Je to taká predpríprava na reálny život.“

Kto sú Emilovi rodičia
Autorský tím
Ivan Kalaš
prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.
PaedrDr. Milan Moravčík
PaedDr. Milan Moravčík, PhD.
Andrej Blaho
RNDr. Andrej Blaho, PhD.

Trojica autorov dr. Andrej Blaho, prof. Ivan Kalaš a dr. Milan Moravčík má bohaté medzinárodné skúsenosti z vývoja a výskumu v oblasti tvorby konštruktivistických programovacích prostredí pre rozvoj informatického a algoritmického myslenia žiakov predškolského, primárneho a sekundárneho vzdelávania.

Projektový tím
Ing. Peter Halák
Dana Retová
Mgr. Dana Retová

Peter Halák je riaditeľom neziskovej organizácie Indícia, ktorá zastrešuje tento projekt. Vo svojej práci podporuje rozvoj konštruktivistickej pedagogiky v školách a sieťuje inovatívnych učiteľov a riaditeľov škôl. Dana Retová je projektovou manažérkou Informatiky s Emilom. Má na starosti všetky organizačné, právne, finančné a komunikačné aktivity projektu.

Partneri vývoja
Indícia, NPO

Projekt zastrešuje nezisková organizácia Indícia, ktorá sa už viac ako desať rokov venuje vzdelávaniu na Slovensku. Organizuje odborné konferencie, vydáva učebnice, školí učiteľov, cez desiatku projektov sa snaží o zmenu vzdelávacieho systému.

FMFI UK v Bratislave

Tím odborníkov s bohatými skúsenosťami v oblasti edukačného výskumu a vývoja programovacích prostredí pod vedením prof. Kalaša vyvíja a overuje vzdelávací obsah a metodické materiály pre novú informatiku s Emilom.

EDIX

Skúsený tím vývojárov a dizajnérov vyvíja softvérové riešenie podľa požiadaviek a potrieb výskumu pre rôzne platformy v krátkych iteratívnych cykloch.

Pilotné školy

Triedy zapojené do nášho vývoja hrajú kľúčovú úlohu v získavaní prvých skúseností a spätnej väzby pri overovaní softvérových prostredí a pedagogickej metódy.

Partneri v zahraničí

Už počas prvého roku vývoja nás oslovili viacerí odborníci zo zahraničia, s ktorými teraz pripravujeme niekoľko lokalizácií Emila pre žiakov prvého stupňa, zatiaľ vo francúzštine, v češtine, angličtine, poľštine, nórčine a maďarčine. S niektorými partnermi rozbehneme v blízkej budúcnosti aj spoločné výskumné aktivity. Prvú z takýchto výskumných spoluprác sme nadviazali s Pedagogickou univerzitou vo švajčiarskom Lausanne.

Garant projektu

Odborným garantom projektu je prof. Ivan Kalaš, vedúci Katedry didaktiky matematiky, fyziky a informatiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Vývoj novej metódy vyučovania informatiky s Emilom realizuje spolu s dr. Andrejom Blahom a ďalšími odborníkmi katedry. I. Kalaš bol päť rokov členom zboru riaditeľov Inštitútu UNESCO pre digitálne technológie vo vzdelávaní, bol tiež členom medzinárodného poradného zboru spoločnosti Microsoft, kde pôsobil ako porotca v ich globálnych súťažiach pre učiteľov základných a stredných škôl. Je hlavným autorom vzdelávacieho obsahu pre programovanie v anglických základných školách. Na univerzite UCL v Londýne naďalej pôsobí ako hosťujúci profesor. Vývoju konštruktivistických softvérových prostredí na podporu programovania, učebníc a metodických materiálov pre učiteľov zasvätil celé svoje odborné pôsobenie. O úspechu týchto prostredí svedčí napríklad Imagine Logo, ktoré sa rozšírilo do 15 krajín sveta.

Birth of Emil
Ako sa rodí Emil

Sústavnou spoluprácou so žiakmi a ich pedagógmi sa snažíme porozumieť poznávaciemu procesu detí v oblasti informatiky a programovania. Vďaka tomu dokážeme navrhovať a vyvíjať lepšie softvérové prostredia na vyučovanie programovania. Naše prostredia nám a našim kolegom výskumníkom vo viacerých krajinách sveta potom slúžia ako vynikajúci nástroj na výskum. Takto sa v našej práci dokonale spája výskum a vývoj. Táto moderná stratégia sa nazýva výskum vývojom (angl. design research). Našou prácou sa teda neustále vinie práca so žiakmi a pedagógmi v triedach, pozorovanie, overovanie, rozhovory, analýzy pozorovaní i vlastný vývoj.

Scheme of development
  1. Návrh riešenia – stanovenie rozvíjaných konceptov, zručností a vzdelávacích cieľov, návrh zodpovedajúcich aktivít a postupností úloh, návrh pedagogických princípov
  2. Konzultácia s pedagógom – vysvetlenie zámeru, zohľadnenie skúseností učiteľa, získanie spätnej väzby
  3. Vývoj – programovanie, návrh aktivít a príprava pracovných listov pre žiakov
  4. Overovanie a rozhovory so žiakmi – riadenie alebo pozorovanie vyučovacej hodiny, overovanie porozumenia a naplnenia vzdelávacích cieľov, primeranosti a vhodnosti aktivít
  5. Konzultácie s pedagógom – po práci so žiakmi na hodine sa opäť rozprávame s učiteľmi. Pýtame sa ich na silné a slabé stránky nášho postupu a materiálov, na primerané metodické postupy, na využiteľnosť v medzipredmetových aktivitách a pod.
  6. Analýza a príprava ďalšej iterácie – je uzavretím jedného cyklu a prípravou na nasledujúci cyklus.
Ako získať Emila

Podmienkou pre výučbu s Emilom je absolvovanie školenia s našimi lektormi. Softvér aj pracovné zošity sa dajú zakúpiť v časti eshop.

Otvoriť eshop

1. Bude Emil fungovať aj na našich počítačoch?

Emil je výučbová metóda a softvér určený pre základné školy primárne používaný na tabletoch alebo počítačoch. Podporujeme platformy Android, iOS, Windows a Mac OS.


2. Pre koho je Emil určený?

Robot Emil je určený pre základné školy a pedagogické fakulty venujúce sa príprave budúcich učiteľov. V prípade potreby ho dokážeme prispôsobiť vašim požiadavkám, napr. preložiť do iného jazyka.

Ďalšie podrobnosti →

Emil waving

Máte otázku?